DA Intoroduction

สิ่งอำนวยความสะดวกของ DA

โรงพยาบาลศัลยกรรม DA มีความพร้อมในการบริการทางการแพทย์
ดูแลคนไข้อย่างทั่วถึง เพื่อความปลอดภัยและความสะดวกสบายของคนไข้ทุกคน
  • 7층
  • 8층
  • 9층