ใช้มาตรการระดับสูงในการป้องกันโควิด-19

มาตรการป้องกัน
โควิด-19 ของ DA

DA COVID-19CLEAN ZONE