ระบบการดูแลรักษาก่อนและหลังผ่าตัด
ที่สมบูรณ์แบบ

DA PLASTIC SURGERY

ระบบการดูแลรักษาก่อนและหลังผ่าตัดที่สมบูรณ์แบบ
มีเจ้าหน้าที่ดูแลติดตามก่อนและหลังผ่าตัด & ระบุชื่อแพทย์ผู้ทำการผ่าตัด อย่างชัดเจน