ต่อ/ลดขนาด
ความยาวกระดูกคาง

#จุดเด่นของV-Line#คางสมส่วน!